TÀI KHOẢN TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM NGÀY 6/8/2020

Nhà trường đã lập danh sách CBGV tham gia tập huấn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021, bộ sách của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam .

               TÀI KHOẢN CỦA CBGV TẬP HUẤN NĂM HỌC 2020 – 2021

Sách giáo khoa lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ngày 6/8/2020

STT

ID giáo viên

Tên giáo viên

Email

Giảng dạy

1

27070121

Nguyễn Thị Thảo

thanhthaogvdm@gmail.com

Môn Toán, Môn Hoạt động trải nghiệm, Môn TNXH, Môn Đạo đức.

2

27070122

Bùi Thị Hường

huongbuith73@gmail.com

Môn Toán, Môn Hoạt động trải nghiệm, Môn TNXH, Môn Đạo đức.

3

27070123

Đoàn Thị Luyến

doanthiluyentb.17021983@gmail.com

Môn Toán, Môn Hoạt động trải nghiệm, Môn TNXH, Môn Đạo đức.

4

27070124

Nguyễn Thị Thu

nguyenthithugvdm@gmail.com

Môn Toán, Môn Hoạt động trải nghiệm, Môn TNXH, Môn Đạo đức.

5

27070125

Đặng Thị Lựu

dangthiluu9@gmail.com

Môn Đạo đức , Môn Tự nhiên và Xã hội,  Môn HĐTN

6

27070126

Đào Thị Lượt

luotthuan2005@gmail.com

Môn Đạo đức , Môn Tự nhiên và Xã hội,  Môn HĐTN

7

27070127

Phạm Thị Nga

phamthinga731010@gmail.com

Môn Mĩ thuật

8

27070128

Phan Thị Thắm

hongtham71dh@gmail.com

Môn Đạo đức , Môn Tự nhiên và Xã hội,  Môn HĐTN

9

27070129

Đinh Văn Thử

dinhthu06101970@gmail.com

Môn Đạo đức , Môn Tự nhiên và Xã hội,  Môn HĐTN

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Đông Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                                                          Người lập tài khoản

 

 

                                                                                                                                                             Đinh văn Thử