HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MINH ĐI TRẢI NGHIỆM TẠI LĂNG BÁC VÀ LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Thày cô và các em học sinh trường Tiểu học Đông Minh thực hiện chuyến đi trải nghiệm tại lăng Bác và làng vặn hóa các dân tộc Việt Nam

Thầy cô và các em học sinh trường Tiểu học Đông Minh 

thực hiện chuyến đi trải nghiệm tại lăng Bác và làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

 

330/748 cán bộ giáo viên nhân viên và các em học sinh đi trải nghiệm tại lăng Bác.

 

Các em học sinh đang tham gia thi đấu thổi bóng bay giữa các lớp tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

Các em tham gia rất nhiều hoạt động: Thi nhảy bao bì, thi nổ bóng bay, đưa bóng bay về đích, thi kéo co,...