DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CBGV ĐẠT GVG, CSTĐ NĂM HỌC 2018 - 2019 DỊP 20/11/2019

        UBND HUYỆN TIỀN HẢI

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                                                                                                                           Tiền Hải, ngày 09 tháng 11 năm 2019 
 
                                                                             THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA 

                                                                                         Năm học 2018-2019
 
A - Tập thể: 

                     Tiểu học Đông Minh  đạt TT LĐTT 
 
B - Cá nhân 

1 Trần Thị Hồng Ngọc Tiểu học Đông Minh GVDG tỉnh 

2. Phùng Thị Thu Hương Tiểu học Đông Minh GV Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh

3. Phan Thị Thắm Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở 

4. Đinh Văn Thử Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở 

5. Trần Thị Hồng Ngọc Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở 

6. Vũ Văn Chi Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở 

7. Ngô Thị Nghĩa Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở

8. Phạm Văn Huấn Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở  

9. Trần Thị Anh Hoè Tiểu học Đông Minh GVDG huyện  

10.Phạm Thị Lan Tiểu học Đông Minh GVDG huyện
 
 
                                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
                                                                                                                                       Đã kí
 
 
                                                                                                                                 Lê Đình Phúc 

           DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CBGV ĐẠT CSTĐ NĂM HỌC 2018 - 2019 DỊP 20/11/2019