DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CBGV ĐẠT GVG, CSTĐ NĂM HỌC 2017 - 2018 DỊP 20/11/2018

Danh sách khen thưởng cán bộ giáo viên đạt thành tích cao năm học 2017 - 2018

     UBND HUYỆN TIỀN HẢI

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                                                                                                                           Tiền Hải, ngày 09 tháng 11 năm 2018 
 
                                                                             THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA 

                                                                                         Năm học 2017-2018 
 
A - Tập thể: 

                     Tiểu học Đông Minh  đạt TT LĐTT 
 
B - Cá nhân 

1.  Đinh Văn Thử Tiểu học Đông Minh Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

2 Trần Thị Hồng Ngọc Tiểu học Đông Minh GVDG tỉnh 

3. Phan Thị Thắm Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở 

4. Đinh Văn Thử Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở 

5. Trần Thị Hồng Ngọc Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở 

6. Vũ Văn Chi Tiểu học Đông Minh CSTĐ cơ sở 

7. Đoàn Thị Luyến Tiểu học Đông Minh GVDG huyện 

8.  Phạm Thị Lan Tiểu học Đông Minh GVDG huyện  

9. Ngô Thị Nghĩa Tiểu học Đông Minh GVDG huyện  

10. Phạm Văn Huấn Tiểu học Đông Minh GVDG huyện  

11. Trần Thị Anh Hoè Tiểu học Đông Minh GVDG huyện  
 
 
                                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
                                                                                                                                       Đã kí
 
 
                                                                                                                                 Lê Đình Phúc