Trường TH&THCS Bắc Hải tuyên truyền phòng chống Covid - 19