CHI ĐOÀN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CỬA LÂN VÀ CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÀM LỄ KẾT NGHĨA

Chi đoàn trường Tiểu học và chi đoàn Tiểu đoàn 5 Đông Minh kết nghĩa. Chi đoàn Tiểu đoàn 5 tổ chức cất tóc miễn phí cho học sinh trường Tiểu học.

 

                                         CHI ĐOÀN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CỬA LÂN VÀ 

                        CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÀM LỄ KẾT NGHĨA

 

 

 

     

       CHI ĐOÀN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CỬA LÂN ĐÔNG MINH 

     CẮT TÓC  MIỄN PHÍ CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC