HĐ chơi Bịt mắt đánh trống của lớp 5 Tuổi A. Cô giáo Đỗ Thị Hòa thực hiện