CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MINH LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

CBGV tích cực tham gia lao động làm sạch đẹp trường lớp.

        

CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MINH LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP